വംശീയത


മോഹൻ ചെറായി
    ഒരിക്കലും ജയിക്കാത്ത
    ഒരു ക്ലാവർ രാജാവ്‌,
    ആഢ്യൻ റാണിയെ
    തലാക്കു ചൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു-
    ഒരിക്കലെങ്കിലും ജയിക്കാൻ.
    എരിതീയിൽ തണുത്തുറയുന്ന മനസ്സ്‌
    മനസ്സിൽ,
    ഇലകൊഴിയുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ !
    കൊഴിയുമിലകൾ ചേർത്തുതയിച്ച്‌
    കിരീടമുണ്ടാക്കി;
    അനന്തരം കാർഡിൽ നിന്നിറങ്ങി,
    ഒന്നു ജയിക്കാൻ !
    പെയ്തിറങ്ങുന്ന വറുതിയിൽ ,
    കൊയ്തു കൂട്ടിയോരഗ്നിയിൽ,
    മഞ്ഞുകട്ട ചുട്ടെടുത്ത്‌
    ചതുരംഗപ്പലകയാക്കി
    കരുക്കളൊരുക്കി - ഒരന്ത്യമാച്ചിന്‌.
    നോക്കുമ്പോൾ,
    കറുപ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ രാജാവില്ല !
    സ്വന്തം പെരുവിരൽ മുറിച്ചവിടെ വച്ചു !!
    ( കുറത്തപെരുവിരൽ പാകം )
    വെളുപ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മന്ത്രിയുമില്ല !
    മാച്ചിനു വന്ന റാണിയുടെ
    വെളുത്ത ചൂണ്ടുവിരൽ
    കടം ചോദിച്ചു..........
    വംശീയത പറഞ്ഞ്‌
    അവൾ അയാലെ
    ഫസഹ്‌ ചൊല്ലി !
    രാജാവു പകച്ചിരുന്നു
    ദിവസങ്ങളോളം !
    കളത്തിൽ വച്ച പെരുവിരൽ
    ചീഞ്ഞുണങ്ങിയിട്ടും
    ഒരു വെളുത്ത
    ചൂണ്ടുവിരൽ കിട്ടിയില്ല -
    കളി തുടങ്ങാൻ !
    ജയിക്കാതെ എങ്ങനെ
    കാർഡിലേക്കു തിരിച്ചുകയറും ?. . . . . . . . !

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ