Skip to main content

സൗന്ദര്യനിർമ്മാണത്തിൽ അവ്യവസ്ഥാപിതമായ ചില ചിന്തകൾഎം.കെ.ഹരികുമാർ 
എഴുത്തുകാരൻ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്‌ അപരിചിത ലോകമാണ്‌. നാം കണ്ടുപരിചയിച്ച ജീവിതം വീണ്ടും എഴുതിക്കാണിക്കേണ്ടതില്ല. അത്‌ പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ആയി വന്നാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ആധാരം എഴുതിയാൽ മതി. പ്രമാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സ്ഥൂലമായി വിവരിച്ചിട്ട്‌ എന്ത്‌ കാര്യം? ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ട്‌ ചെയ്ത്‌ വിജയിപ്പിക്കുന്നതല്ല സൗന്ദര്യം. ഭൂരിപക്ഷം പേർ ചേർന്ന്‌ നിശ്ചയിച്ചാൽ അത്‌ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ധാരാളം പേർ ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്‌ സൗന്ദര്യമെങ്കിൽ, അത്‌ സാമ്പ്രദായികവും വിരസവുമായിരിക്കും. അതിന്‌ സവിശേഷത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
കലയുടെ കുത്തകയല്ല, ഈ അസാധാരണ ലാവണ്യം. അത്‌ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ എവിടെയോ സംഭൃതമായിരുപ്പുണ്ട്‌. പുറംനോട്ടങ്ങളിൽ അത്‌ വ്യക്തമാവണമെന്നില്ല. ഒരു നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അനേകം നോട്ടങ്ങളുണ്ട്‌ എന്ന അറിവ്‌ ഏത്‌ വ്യവസ്ഥയെയും കശക്കിയെറിയും . ഒരേയൊരു നോട്ടം കൊണ്ട്‌ എല്ലാം നേരെയാവും എന്ന്‌ ധരിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ള ശുദ്ധാത്മക്കളാണ്‌, ഇപ്പോൾ ഓർമ്മകളെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. ഓർമ്മകൾ ശരിയാണെന്ന്‌ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രയും കൂടി അറിയുക, അവ തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരവുമാണ്‌. ഒരു പഴയ സംഭവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്‌ ഓർക്കുന്നത്‌? ഒന്നുകിൽ, അത്‌ നമ്മെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നാം നേരിട്ട്‌ കണ്ടതായിരിക്കാം; അനുഭവിച്ചതാകാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്‌ നമ്മുടെ മാത്രം കാഴ്ചയാണ്‌. അതിൽ പല നോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഓർമ്മകളുടെ ധാർമ്മികത അഥവാ നൈതികത എന്നത്‌ ഓർക്കുന്നയാളിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ, കേന്ദ്രീകൃതമായ സംസ്കാരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്‌ രൂപപ്പെടുന്നത്‌. നമ്മുടെ പ്രണയം, ദാരിദ്ര്യം, അപമാനം എല്ലാം ഓർമ്മകളായി വ്യവസ്ഥാപിതമാകുന്നവർ വലിയൊരു തെറ്റാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌, അവർ ആ ഓർമ്മകളെ അരനിർമ്മിച്ച്‌ പരിശോധിക്കാതെ, കണ്ടപടി വിശ്വസിക്കുകയാണ്‌. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രണയം വ്യാജമായിരുന്നോ എന്ന്‌ മനസിലാക്കാൻ സ്വയം അപഗ്രഥനം വേണ്ടിവരില്ലേ? നമ്മളോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ, കേവലം വസ്തുവിവരണം കൊണ്ട്‌ സാധ്യമാകുകയില്ല. പലതലങ്ങളിൽ ഹരിച്ചും ഗുണിച്ചും കാത്തിരുന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണത്‌. എല്ലാം ഇന്നത്തെ ഓർമ്മയെഴുതുന്നതുപോലെ ഉപരിതലസ്പർശിയും ലഘുവുമാണെങ്കിൽ ജീവിതം എത്ര ലളിതമാകുമായിരുന്നു. ജീവിതം ഓർമ്മകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഓർമ്മകളിലെ വ്യാജസ്വഭാവം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ചിന്തയും മനനവുമാണ്‌ നമ്മെ സഹായിക്കാനുണ്ടാവുക. ആന്തരികമായ പൊരുളുകളിലേക്ക്‌ സദാ കാതുകൂർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമേ ഭൂതകാലത്തെപ്പറ്റി എഴുതാനോക്കു.
ഭൂതകാലം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്‌, അത്‌ നമ്മുടെ മാറാപ്പിൽ ഭദ്രമാണെന്ന ചിന്ത ഇന്ന്‌ പ്രബലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത്‌ ആയാസരഹിതമായ നമ്മുടെ ആലോചനകളുടെ ചര്യയിൽ വന്നുപെട്ട അമിതാഹാരപ്രിയത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ്‌. ധാർഷ്ട്യവും ഓർമ്മക്കുറവും അമിതാഹാരവുമാണ്‌ മലയാള സാഹിത്യത്തെ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. എല്ലാവരും സുന്ദരിയാണെന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ സൗന്ദര്യമുണ്ടാവുകയില്ല. ധാർഷ്ട്യവും സ്മൃതിരാഹിത്യവും ബാധിച്ചവൾക്ക്‌ പ്രണയിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രണയത്തിനു വേണ്ടത്‌ ഓർമ്മകളുടെ ബഹുസഹസ്രകരങ്ങളാണ്‌; പരമമായ വിനയവും ത്യാഗവുമാണ്‌ ഒരാളെ പ്രണയത്തിലേക്കുയർത്തുന്നത്‌. ഇതൊന്നുമില്ലാത്തവർ ധാർഷ്ട്യത്തിൽ ചെന്നുചാടും. ഈ അവസ്ഥയിലാണ്‌ മലയാള സാഹിത്യം. ഓർമ്മയെഴുത്തുകാർ പ്രത്യേകിച്ചും.
നിലവിൽ എല്ലാവരും വാഴ്ത്തുന്ന സൗന്ദര്യത്തെ പിന്നീട്‌ ഒരാൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. രണ്ടാമത്‌ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്‌ സൗന്ദര്യമല്ല; ഫോട്ടോകോപ്പിയാണ്‌. നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രബലമായ ഒരു സൗന്ദര്യനിർമ്മാണശാഖ ഇപ്പോഴും ഫോട്ടോകോപ്പിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർക്ക്‌ പുതിയതൊന്നും വേണ്ട. പഴയതെല്ലാം, അവർ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൊക്കികാണിച്ച്‌ അവർ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിച്ചിരുത്തുകയാണ്‌. നമ്മൾ സൗന്ദര്യ നിർമ്മാണത്തിൽ സത്യസന്ധരായാൽമതി; ഒരു ആചാര്യനെയും വകവയ്ക്കേണ്ടതില്ല. എഴുത്തുകാരൻ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്‌ സൗന്ദര്യം. അതാകട്ടെ, വളരെ വ്യക്തിപരമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ വളർന്ന്‌ സർവ്വലോകങ്ങളെയും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതുമാകണം.
എഴുത്തുകാരൻ, ഈയവസ്ഥയിൽ ഒരു പരിവ്രാജകനെപ്പോലെയാണ്‌. അതായത്‌, ഭാഷയിൽ പരിത്യാഗം എന്ന ആശയം വികസിപ്പിക്കണം. എല്ലാം വാരിവലിച്ച്‌ ഭക്ഷിക്കുന്നവനും എല്ലാം കാമങ്ങളിലും മുഴുകുന്നവനും മോചനമില്ല. അവന്‌ ഏകാഗ്രത കിട്ടുകയില്ല. വളരെകാര്യങ്ങൾ ത്യജിച്ച ശേഷം, സ്വന്തം ക്ഷീരപഥം കണ്ടെത്തുകയാണ്‌. അസ്തിത്വത്തെ എന്നപോലെ സ്വന്തം പരിത്യാഗത്തെയും Invent ചെയ്യണം. ഭാഷയെ പൂർണമായി സ്വീകരിക്കുകയല്ല; ആവശ്യമുള്ളതുമാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്‌ പ്രധാനം. സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി, ഒരാളുടെ സർഗാത്മകമായ വേറിടലിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. ചിന്തയാണ്‌ വ്യക്തിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്‌. തത്ത്വമസി എന്ന ഭാഷയുണ്ടാകുന്നത്‌, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്‌. മനസിലെ ആലോചനയ്ക്ക്‌ അനുസരിച്ചാണ്‌ ഭാഷ രൂപപ്പെടുന്നത്‌. ഏറ്റവും അസാധാരണമായ ചിന്തയുണ്ടാകുമ്പോൾ, ചിരപരിചിതമായ ഭാഷയിൽ അത്‌ പകരാൻ പറ്റാതെ വരും. Behind every exquisite thing that existed, there was something tragic  എന്ന്‌ ഓസ്കാർ വൈൽഡ്‌ എഴുതുമ്പോൾ, ചിന്തയാണ്‌ ആ ഭാഷയെ രൂപീകരിക്കുന്നത്‌. 
അതായത്‌, ഭാഷയ്ക്ക്‌ പിറകിൽ ഒരു പ്രപഞ്ച വീക്ഷണമുണ്ട്‌. അതിന്റയർത്ഥം, ഒരു യുക്തിയും അടുക്കും ഉണ്ടെന്നാണ്‌. 
മദാലസമായ, മാംസളമായ വാക്കുകൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കും. എന്നാൽ അതിൽ വീഴാതെ, മറ്റൊരു ഒഴുക്ക്‌ കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നെ വേണം. അതേസമയം, വായനക്കാരനിൽ നിന്ന്‌ അകളാണും പാടില്ല. തന്റെ ആത്മീയമായ നിരാഹാരം വ്യക്തമാക്കാൻ എഴുത്തുകാരന്‌ ഭാഷയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുവാക്കുകൾകൊണ്ട്‌ തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള മനസ്സാണ്‌ ഉണ്ടാകേണ്ടത്‌. അല്ലെങ്കിൽ, വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾതന്നെ അപൂർവ്വമായ, അപാരമായ സംയോജനങ്ങൾക്ക്‌ അവസരമൊരുക്കണം. 
സൗന്ദര്യം, വളരെ രഹസ്യാത്മകവും തത്ത്വസാരവുമായി നിലകൊള്ളുകയാണ്‌. അത്‌ പുറമേ കാണാനേയില്ല, എന്നാൽ അത്‌ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അതിനായി ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, വോട്ടർമാരുടെ, മാധ്യമങ്ങളുടെ സമീപനം പാടില്ല. വളരെ നിസ്വാർത്ഥമായ, പരിത്യാഗപൂർണമായ ഒഴിഞ്ഞുമാറി നടപ്പ്‌ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…