രാവും പകലും


ടി. കെ. ഉണ്ണി

രാവും പകലും
പകലും രാവും
രണ്ടും ഒന്നുതന്നെ
ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ തുടര്‍ച്ചയെന്നോ
ആരംഭമെന്നോ പറയാം.. 
അല്ലെങ്കിൽ
ഒടുക്കത്തിലെ തുടക്കവും
തുടക്കത്തിലെ ഒടുക്കവും
ഒരുപോലെ എന്നതിനാൽ
തുടക്കവും ഒടുക്കവും എന്നോ
ഒടുക്കവും തുടക്കവും എന്നോ
പറയാം ..! 
രാവിന്റെ വെളിച്ചം പകലിലേക്കും
പകലിന്റെ തെളിച്ചം രാവിലേക്കും
പകരുന്നു ..
പകലിലും വെളിച്ചവും തെളിച്ചവും
ഇല്ലാതെ രാവാകുന്നതും
രാവിലും തെളിച്ചവും വെളിച്ചവും
ഇല്ലാതെ പകലാവുന്നതും
സ്ഥായീഭാവം ഉള്ളതാകുന്നു .. 
അതായത്
വെളിച്ചം മാത്രമേയുള്ളൂ ...
വെളിച്ചത്തിന്റെ തെളിച്ചത്തെ 
പകലെന്നും
തെളിച്ചമില്ലാത്ത വെളിച്ചത്തെ
രാവെന്നും
നാം പറയുന്നു..! 
പക്ഷെ,
എപ്പോഴും എല്ലായ്പോഴും
വെളിച്ചം മാത്രമേയുള്ളൂ ..!
വെളിച്ചം തന്നെ
രാവും പകലും ..! 
അതിനാൽ
പകൽ ഒരു സത്യവും
രാവ് ഒരു മിഥ്യയും
ആകുന്നു..! 
========

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?