നായ


സത്താർ ആദൂർ

കൂറുള്ളവനാണ്‌
കൂടെ നടക്കും
കൂട്ടിനിരിക്കും
കാവൽകിടക്കും
വാലാട്ടും...

എന്നാൽ
നായിന്റെ മോൻ.
അങ്ങനെയല്ല;

വെറുതെ
കുരക്കുക മാത്രം ചെയ്യും .

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ