ഓണനാൾരാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്

തണ്ണീർ കുടിയൻ
തളിർത്ത ഒരുമയക്കത്തിൽ
വട്ടപ്പിരിയൻ  പൂപറിക്കാൻ
ഞാൻ കൊട്ടകയുമായി
കുന്നിറങ്ങിയോടി
കല്ലിൽ തട്ടിയ 
കാലിന്റെ തള്ള വിരലിൽ
പൂത്തുവന്നു
ഒരു ചെക്കിപൂ
മയക്കം വിട്ടുണരുമ്പോൾ
മോണിട്ടറിൽ നിന്നു
മാടി വിളിക്കുന്നു 
ഒരു കുടന്ന തുമ്പ പൂ   

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?