പെണ്ണായി പിറന്നത് അനുപമ ആനന്ദ്
എന്തിനാണ് ഞാന്‍
പെണ്ണായി പിറന്നത്...,,?
എന്തിനാണ് എനിക്ക്
ചുറ്റും
മുള്ളുവേലികള്‍
തീര്‍ത്തത്..?
എന്തിനാണ് എന്റെ
മാംസത്തിനായി
കഴുകന്മാര്‍ വട്ടമിടുന്നത്..?
എന്തിനാണ് തമസ്സ്
എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്..?
ആരോ വരച്ചിട്ട ലക്ഷ്മണ
രേഖക്കുള്ളില്‍
നീറി നീറി പുകയാന്‍
എങ്ങനെയാണ്
ഞാനെത്തിപ്പെട്ടതു..?
ആരാണ്, എന്തിനാണ്
എന്റെ വായമൂടി
കെട്ടിയതു..?
ഞാന്‍
പെണ്ണായിരുന്നില്ലെങ്കില്‍
എനിക്കും
പറക്കാമായിരുന്നു,,,
ചുറ്റും വേലികളില്ലാതെ,
കഴുകന്‍ കണ്ണുകളില്ലാതെ,
തമസ്സിനെ പേടിക്കാതെ,
വായമൂടികെട്ടാതെ,,
സ്വതന്ത്ര പറവയായി.....

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?