നഷ്ട സ്വപ്നം


കയ്യുമ്മു

ഇന്നെന്റെ മുറ്റത്ത്‌
ഓണപ്പാട്ടുകളില്ല!
ഇന്നെന്റെ ചുറ്റിലും
തുടിപ്പാട്ടുമില്ല!
ഇന്നെന്റെ ചിന്തയിൽ
ആമോദം കൊള്ളുവാൻ
പട്ടിന്റെ പൊന്നിളം
തരുണിമണികളില്ല!
ഇന്നെന്റെയുള്ളിൽ
അലയടിച്ചുയരുന്ന
നഷ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ
ചിരിയോർമ്മ മാത്രം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ