പ്രിയസോദരീ...

അൻവർ ഷാ ഉമയനല്ലുർ

പ്രിയസോദരീ...

കരുണാനിധേ,നിന്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണജീവിതം

സ്‌മരണീയമായിക്കുറിച്ച-രാമായണം

സ്‌മിതമധുരപാരായണം ചെയ്തിരുന്നുപ-

ണ്ടുലകിലായനുദിനം; ഗ്രാമീണരാദരം.

സുലഭമായഭിലഷിച്ചതിശ്രേഷ്‌ഠ കാവ്യകം;

പാവനമാംമനം കനിവാര്‍ന്നസുസ്വനം

തൃണതുല്യമെന്നാല്‍ കൃപാലുവിന്‍ജീവിത-

മോതിയോരീഗ്രന്ഥസാരമിഹ!നിര്‍ണ്ണയം.

മധുരപദാകലിത ഗ്രന്ഥമിതുഭക്തിയോ-

ടോതേണ്ടതാണുപുതുനാരിമാര്‍ നിശ്ചയം!

എളിമതന്‍നയനങ്ങളില്ലാത്ത തോഴിമാ-

രണിയുന്നഹന്തതന്‍ നവകാലപൊയ്‌മുഖം

ഹിംസയില്‍ കംസനെ മറികടന്നീടുവോര്‍-

പ്പോലുംശ്രവിക്കുകിലൊരുമാത്രതല്‍ക്ഷണം

പരിവര്‍ത്തനംമന,മെന്നതെന്‍ വാഗ്മതം

പരിപൂര്‍ണ്ണമാണിതില്‍; നരധര്‍മ്മജീവിതം.

പാലായനംചെയ്‌തതെവിടേയ്ക്കു ശാലീന-

ഭാവം പുലര്‍ത്തുമൊരു ഗ്രാമീണയൌവ്വനം:

പെരുകാത്തയാശയുമതിലളിതവേഷവും

സുകൃതമായ്‌വീക്ഷിച്ചയലിവാര്‍ന്ന-നന്മകം?

ഹൃദയൈക്യമായ് കര്‍മ്മപാരായണംചെയ്തു

ഗ്രാമ-ഗ്രാമാന്തരങ്ങള്‍പ്പണ്ടു സന്തതം

അറിവിന്‍കിരണങ്ങളണയാതിരിക്കുവാന്‍

ശരണമീഗ്രന്ഥപാരായണം നിര്‍ണ്ണയം.

അന്‍പോടെമുത്തശ്ശനെന്നത്തലോടിയി-

ന്നതിഹൃദ്യഭാഷയില്‍ തുടരുന്നു സാധകം

"ഇനിവരുംകാലങ്ങള്‍ക്കിഴയടുപ്പംവരാന്‍

സുകൃതമായുരചെയ്‌ക!തിരുനാമമെങ്കിലും".

വന്നവഴിപോലുംമറന്നു; സഹമനുജരേ-

യുയരട്ടെയിടനെഞ്ചിലലിവാര്‍ന്ന നൊമ്പരം:

അഭിനവ രാവണന്‍മാരുലകില്‍ പെരുകയാ-

ലാകുവതെങ്ങനിന്നതിസുകൃതജീവിതം?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?