എന്റെ വീട് എലികൾ തുരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു


ഡോ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ
1.
ആ ആഗസ്ത് പതിനഞ്ചിന്
എന്റെ വീടിൻറെ
കുറ്റൂശ
ആയിരുന്നല്ലോ!
അന്നത്തെ
പാലടയുടെ
രുചി-
ജനഗനമനയുടെ
മധുരം-
സാരേ ജഹാംസേ അച്ചാ!

2.
നിമിഷം
പലപ്പോഴും
മധുരം
വിളമ്പുന്നു;
പിന്നെ, അത്
(അമൃതമാകിലും)
പഴകി-
കാകോളമാകുന്നു.
(അപ്പോൾ
പരിസ്ഥിതിക്കാർ,
സത്യാന്വേഷികൾ,
മുറവിളി കൂട്ടുന്നു.)

3.
മാലിന്യം
കുന്നുകൂടുന്നിടത്ത്
എലികളുണ്ടാകും;
ധാന്യപ്പുര
മൂഷികന്ന്
താവളം.

4.
സുഹൃത്തേ,
എലിപ്പത്തായം
എവിടെ?
===========================

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ