മാവേലിയെത്തുന്ന നേരമായി


ശ്രീകല ചിങ്ങോലി

ആവണിപ്പൂക്കൾക്ക്‌ വൈഡൂര്യമൂക്കുത്തി
ആരോപതിക്കുന്നു പൊന്നോണമായ്‌
ഓണനിലാപ്പക്ഷി പാടുന്നു തരളമായ്‌
പൂച്ചെടികാടുമീ, മേടുമെല്ലാം
മധുമൊഴിച്ചാലിച്ചു പഞ്ചമം പാടുന്നു
മധുരതരളങ്ങളാം കോകിലങ്ങൾ
നിത്യസമൃദ്ധിതൻ നിർമാല്യതാലവും
മുഗ്ധസൗന്ദര്യവുമായി നിൽക്കും
മാമലനാടിന്റെ നന്മയ്ക്കു കണിയായി
മാവേലിയെത്തുന്ന നേരമായി
കുളിരേകിപ്പൂനിലാപ്പുടവചുറ്റി പ്പൊന്നിൻ-
കസവാട ചാർത്തുന്ന കൈരളിക്ക്‌
തിരുവാതിരശ്ശീലിൽ ശ്രുതിയായി വഞ്ചികൾ
തുഴയുന്ന പാട്ടിന്റെയീണമായി
ഓണക്കനവുകൾ ലയലാസ്യഭംഗികൾ
മോടിയിലെത്തുന്നു പൊന്നോണമായ്‌
മനതാരിലാർദ്രമാം സ്മൃതികൾ തൻ പൂക്കളം
അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പൊന്നോണമേ
വരിക നീ വരിക നീ നിൻ വരവിൽ ഞാനെൻ
ഹൃദയമേ കാണിക്ക വച്ചു നിൽപൂ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?