Skip to main content

ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷ കെട്ടിത്തരാം...

ഡോ.മ്യൂസ്‌ മേരി ജോർജ്ജ്‌
    ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്‌. ഈശോപാസ്യോപനിഷത്തിലെ ആദ്യമന്ത്രം മാത്രം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഹിന്ദുമതം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികൾ സംശയിച്ചു. ക്രിസ്തുമതത്തെ നിരാകരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്‌ ആശാസ്യമാതൃകയായിരുന്നില്ല. 'സർവ്വോദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക്‌ അഭിമതനായിരുന്നില്ല. മുതലാളിത്തത്തിന്‌ അദ്ദേഹം വെറുക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. ദളിതരെ ദൈവമക്കൾ എന്നു വിളിക്കുകയും സവർണ്ണരുടെ മനഃപരിവർത്തനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന ജാതീയതമായ തുല്യതാ ബോധത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം അംബേദ്ക്കറിസ്റ്റുകളാൽ രൂക്ഷവിമർശനത്തിനു പാത്രമായി. പ്രഖ്യാപിത ഗാന്ധിയന്മാരാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിഗ്രഹമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ (രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ) സ്വന്തം നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‌ ധാരാളം സൃമൃതിമണ്ഡപങ്ങളുണ്ടായി. ഗാന്ധിജയന്തിദിനത്തിൽ ഗാന്ധിസൂക്തങ്ങളുരുവിടലും ഗാന്ധിസ ചർച്ചകളുമുണ്ടായി. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരഭാരത്തിൽ ഇത്തരം അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ നേരിട്ടയാളാണ്‌ ഗാന്ധിജി. എന്നാൽ ഏതുതരം സത്യാന്വേഷകർക്കും സംശയഗ്രസ്തർക്കും ഒരു വലിയ ആശ്രയമാണ്‌ ഗാന്ധിജി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം കുറേപ്പേർക്കെങ്കിലും മഹാത്മാവായിരിക്കുന്നു.
    വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും സംശയഗ്രസ്തരായിത്തീരുന്നു. 1990 മുതൽ സാമ്പത്തികമായ രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റം മറിച്ചിലുകളും വികസനത്തിന്റെ അതിവേഗങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തിക വിഭാഗീയതകളെ വളർത്തി. അഭയാർത്ഥിസമൂഹങ്ങളുടെ വർദ്ധനയും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പെരുക്കങ്ങളും കാണുന്നു. ഈയവസരത്തിൽ ഗാന്ധിജി സംശയങ്ങളുടെയും സന്ദേഹങ്ങളുടെയും ആശ്രയസ്ഥാനമായി മാറുന്നു. നവമുതലാളിത്തത്തിന്റെ വ്യാപനം ദരിദ്രരെ വീണ്ടും ദരിദ്രമാക്കുകയും ഭോഗികളെ കൂടുതൽ ഭോഗികളാക്കുകയും ദുരാഗ്രഹികളെ അത്യാഗ്രഹികളാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സാംസ്കാരികാന്തരീക്ഷം കലുഷിതവും സങ്കീർണ്ണവുമാകുന്നു. ആ സമയത്താണ്‌ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയമാതിരിയുള്ള 'രക്ഷ' അദ്ദേഹം കെട്ടിത്തരുന്നത്‌. കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും  ദരിദ്രനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുക, തന്റെ പ്രവർത്തി അവനെത്ര ഗുണകരമായിരിക്കുന്നുവേന്ന്‌ ചിന്തിക്കുക തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്തേണ്ടവയാണ്‌. അങ്ങനെയൊരു 'ഏഴാവിചാരം' ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വികസനത്തിന്‌ മനുഷ്യനന്മയുടെ മുഖം കൈവരൂ. ലാഭം മാത്രം നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചൂഷകസംവിധാനമായി എല്ലാവിധ പൊതുമേഖലകളും, സർക്കാർ-സർക്കാരിതര ഏജൻസികളും വർത്തിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയിൽനിന്ന്‌ ഏറെ അകന്നായിരിക്കും അവരൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്‌. മനുഷ്യനന്മയെക്കുറിച്ച്‌ ആഴത്തിലാഴത്തിലേക്ക്‌ വേരുകളാഴ്ത്തിനിൽക്കുന്ന ഇളകിപ്പോകാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യാവബോധം ഗാന്ധിസം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്‌. എന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും ഏറ്റവും എളിയവർക്ക്‌ എന്തു പ്രയോജനമെന്ന്‌ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു?
    ഗാന്ധിജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യത്തോടുള്ള സംയോജനമാണ്‌ സത്യാഗ്രഹം."സത്യാഗ്രഹി ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാത്രമാണ്‌ സമരം ചെയ്യുന്നത്‌" (ഗാന്ധിജി). അഹിംസയും സത്യവുമാണ്‌ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഊർജ്ജം."എപ്പോഴൊക്കെ സത്യാഗ്രഹി തന്റെ സമരം ഹിംസയുടെ  കറ പുരണ്ടതാണെന്ന്‌ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുവോ ആ നിമിഷം അയാൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. അതായത്‌ അകത്തും പുറത്തും അയാൾ ഒന്നായിരിക്കണം." സത്യാഗ്രഹം താളാത്മകമായ ചലനവും പ്രാണവായുവായ ജീവിതരീതിയുമാണത്‌. സത്യാഗ്രഹം ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരവും ആത്മസംസ്കാരവുമാണ്‌. ഇവിടെയാണ്‌ പ്രായോഗികമതിത്തത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മോട്‌ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുന്നത്‌. സ്വയം ശുദ്ധീകരണത്തിന്റേതായ പ്രാണവായുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്‌ ഹിംസാരഹിതമായി നടത്തേണ്ടുന്ന സത്യപാലനമായി ജീവിതത്തെ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുത്തൻ കൊളോണിയൽ മൂല്യങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയുടെ മോഹനവാഗ്ദാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആത്മശോധകമായ സത്യപാലനത്തെ പരിശീലിക്കേണ്ടത്‌ വ്യക്തി-സമൂഹ-രാഷ്ട്ര നന്മയ്ക്ക്‌ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്‌. ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, വാഹനവസ്തു ഉപഭോഗങ്ങൾ, ഗൃഹനിർമ്മാണം, ധനവിനിയോഗം, സുഖലോലുപമായ ദൈനം ദിന ജീവിതം എന്നീ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഗാന്ധിയൻ നോട്ടം നാം ശീലിക്കുന്നത്‌ നല്ലതാണ്‌. കൊക്കകോളയും, വിദേശനിർമ്മിത ഉപഭോഗവസ്തുക്കളും, ലഹരിപാനീയങ്ങളും, വിദേശജോലിയുമെല്ലാം നിത്യജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമേയങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കുഴലൂത്തുകാരായി മാറുന്നു. ഇത്തരം സാമൂഹ്യപരിസ്ഥിതിയിൽ സത്യാഗ്രഹം ഒരു സമരാഘോഷമായി മാത്രം തുടരുന്നു. എന്നാൽ അത്‌ ജീവിതത്തിന്റെ തിരുത്തൽ ശക്തിയാണ്‌; സത്യത്തിന്റെ അഹിംസാ നിർഭരമായ ആഘോഷമാണ്‌. നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ഇടത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ സ്തൂലമായ ഇടങ്ങൾവരെ തുടരുന്ന നൈതികതയുടടെ ആവിഷ്കാരമാണത്‌.
    വികസനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതികമായ തകർച്ച, കമ്പോളാധിഷ്ഠിത മൂല്യങ്ങൾ, ചൂഷണത്തിന്റെ ഭിന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഗാന്ധിസം സജീവമായ സാധ്യതയായി നില നിൽക്കുന്നു. പരീക്ഷിച്ച്‌ വിജയിക്കാമെന്ന ചങ്കൂറ്റമുള്ളവർ കുറഞ്ഞുപോകുന്നുവേന്നുമാത്രം. പരീക്ഷണത്തിനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള തന്റേടമെങ്കിലും നാം പ്രകടിപ്പിച്ചേതീരൂ. അല്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ആസുരശക്തികൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട്‌ നാടും വീടും മണ്ണും മനസ്സും തകർക്കപ്പെടും-സർവ്വ ദയവും സത്യാഗ്രഹവും സത്യാന്വേഷണവും പ്രയോഗവിശുദ്ധി തേടുന്ന പദങ്ങളാണ്‌. ഒരു ദർശനമോ വ്യക്തിയോ തന്റെ ജീവിതകാലത്തിനുശേഷം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാംസ്കാരികസന്ദർഭങ്ങളിൽ സംശയഗ്രസ്തരായി കുഴങ്ങിനിന്നുപോകുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മഹത്തുക്കളാകും. അവരുടെ ദർശനം സത്യാനുഭവമായി മാറും.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…