കോരൻ, കേമൻ കെങ്കേമൻ


ബിനോജ്‌ കാലായിൽ

കോരൻ, കോരനാളൊരു കേമൻ
മാനത്തമ്പിളി മാഞ്ഞിട്ടർക്കൻ
പണിക്കിറങ്ങും മുമ്പേ തന്നെ
ഏണിയുമായി പാടവരമ്പേ പോകും
പല്ലുമുറിയെത്തിന്നാൻവണ്ണം
എല്ലുമുറിഞ്ഞു പണിയും കോരൻ
കഞ്ഞികുടിക്കാൻ കേറും മുന്നേ
ഇരുപത്തഞ്ച്‌ തെങ്ങുകൾ കയറും
ഇടയിലെടുക്കും ഇടവേളകളിൽ
ഇളനീരാവത്‌ മോന്തും കോരൻ
ഉച്ചഇളച്ചിലിൽ ചട്നിക്കൊപ്പം
കഞ്ഞികുടിപ്പതു കോരനു പഥ്യം
സൂര്യനുച്ഛിയിലടിക്കും മുന്നേ
അൻപത്‌ തെങ്ങുകൾ കേറും കോരൻ
എഴുപത്തഞ്ച്‌ പിറന്നാൾ കൂടീട്ടിന്നും
പുലിപോൽ എടുപിടിയെന്ന്‌ നടക്കുന്നു
ഊണിനുമുന്നേ കുളിക്കാൻ നേരം
വേണംകുഞ്ഞ്യാണത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ
തലയും ദേഹവും തണുക്കും വണ്ണം
മുറപോലൊരു തേച്ചു കുളിക്ക്‌
മീനായാലും മോരായാലും
കറിക‍ീല്ലാം കേരസമൃദ്ധി
വിളമ്പും കൈകൾ നിറയും പോലെ
ഉണ്ണും, കോരനുണ്ടാ നിർബന്ധം
അത്താഴത്തിനുശേഷം മുറ്റത്തൂടെ,
രണ്ടോ മൂന്നോ ചാലുനടക്കും.
കയറുവിരിഞ്ഞ കട്ടിലിലേക്ക്‌ മറിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ, കുർക്കംവലിയുടെ പഞ്ചാരി
കോരൻ, ആളൊരു കേമൻ
കേമരിൽ കേമൻ... കെങ്കേമൻ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ