ഇറാഖിന്റെ ബാക്കിപത്രം
മോഹൻ ചെറായി

ചിതയൊരുക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞൊരു
ചിതലു തിന്ന തലച്ചോറുമായ്‌ ചിലർ
ഒരുമിച്ചുനിന്നു തകർത്തു ഇറാഖിനെ
ഒരു നല്ല കാലത്തിൻ തലയറുത്തു.
    സദ്ദാമില്ലാത്ത പുത്തൻ ഇറാഖിന്‌
    സന്ദേഹമെന്യേ നരകീയ ജീവിതം!
    സ്വാതന്ത്ര്യമേറെ ലഭിച്ചു വിഴുങ്ങിടാൻ:
    സ്വാദിഷ്ടമാം വെടിയുണ്ടകൾ ബോംബുകൾ!!
ഭൂലോക സുന്ദരരായ ജനതക്ക്‌
ഈലോകപോലീസു നൽകിയ സേവനം:
താലത്തിൽ വച്ചു കൊടുത്തിതേ നാടിനെ
കാലന്മാരിവർ ഭീകരർ കൈകളിൽ!
    അർത്ഥമറിയുന്ന അറബിഭാഷയിൽ
    അർത്ഥമറിയാത്ത കിത്താബുമായവർ
    വ്യർത്ഥമാക്കി മുടിക്കുന്നു സംസ്കൃതി
    സ്വാർത്ഥ താൽപര്യാർത്ഥം ഭരിക്കയായ്‌
ഏക ദൈവത്തിൻ നാമധേയത്തിലായ്‌
ഏറെ വിക്രിയ കാട്ടുന്നു ഭീകരർ
ബഹുദൈവ വിശ്വാസമേറെ പുലർത്തുവോർ
ബഹുമുഖ പീഡനമേറ്റു മരിക്കയായ്‌
    നീതിയൊട്ടില്ല ധർമ്മവും നിയമവും.
    ഭീതിദമായുള്ള വാർത്തകൾ നിത്യവും!
    അസീദിപ്പെണ്ണിനെ വിൽക്കുന്നു അടിമയായ്‌;
    ആണാം അസീദിക്ക്‌ ആസന്നമൃത്യുവും!!
സൂര്യനു കീഴിലായ്‌ ആചന്ദ്രതാരവും
സൂക്ഷ്മമായ്‌  ദർശിച്ചു പ്രതികരിക്കുന്നവർ
കണ്ടിട്ടും കാണാതെ, കേൾക്കാതെ മിണ്ടാതെ
മണ്ടുന്നതെന്തിതേ? ഇവരേതു പക്ഷമോ!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ