ന്യായം

എൽ.തോമസ്കുട്ടി

നടന്നത് അന്യായമാണ്
അതിനെതിരേ കൊടുക്കേണ്ടതും
അന്യായമാണ്
അന്യായത്തിനെതിരെ
അന്യായം കൊടുക്കുന്നത്
ന്യായമാത്രെ!
അപ്പോള്‍ ഒരാള്‍
ന്യായം വാദിക്കും
എതിരാള്‍ അപന്യായം പറയും
ന്യായ അന്യായ അപന്യായങ്ങളെ
ആധാരമാക്കിയാത്രേ
വിധിന്യായം?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ