ശ്രീനാരായണായ(നോവൽ)

എം.കെ.ഹരികുമാറിന്റെ പുതിയ നോവൽ 'ശ്രീനാരായണായ' എന്ന നോവലിന്റെ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങി.


Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ