കത്തുകൾസത്താർ ആദൂര്‌

അകം പുറം
മോടിയില്ലാത്തയീവീട്ടിൽ
ഞാൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ

എന്റെ
ആത്മാവിന്റെ ആയുസ്സിനെക്കുറിച്ച്പറഞ്ഞ്‌
നീയെന്തിന്‌ വേവലാതിപ്പെടണം

ഒരുമിച്ച്‌
ജീവിച്ചിട്ടും നാം പരസ്പരം
ഒന്നും ഉപേക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ?

നീ
നീയും ഞാൻ
ഞാനുമായിതന്നെ തുടർന്നു പോന്നില്ലേ?

ഇന്നലെ
നാമൊരുമിച്ചവായിച്ചപുസ്തകത്തിലേ
തുപോലെ
തപാൽപ്പെട്ടിക്കകത്തുപെട്ട
രണ്ട്കത്തുകൾ മാത്രമായിരുന്നല്ലോ നാം
വിലാസം തെറ്റിവന്നകത്തുകൾ മാത്രം...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ