നവഭാരതം


രാധാമണി പരമേശ്വരൻ

ഒരു സ്വപ്നമിന്നിനി കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു
മഥിക്കുന്നു മനസ്സിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ
നവോത്ഥാന ഭാരതമേകുന്ന സാന്ത്വനം
വിളങ്ങുംനിലയ്ക്കാത്ത താരാപഥങ്ങളിൽ
അനുസ്യൂതം ആത്മപ്രകാശമായ്‌ അദ്വൈതം
വൈഡൂര്യരശ്മീകദംബമായ്‌ ഒളിമിന്നി
ജാതിവ്യവസ്ഥകൾ തച്ചുടയ്ച്ചീടുവാൻ
മതമെന്ന മാമരം വെട്ടിക്കൊളുത്തുവാൻ.
വർഗ്ഗീയവിദ്വേഷപടയണിക്കോലങ്ങൾ
തുള്ളിയുറയാത്ത നന്മതൻ നവഭാരതം
അറിവിന്റെ അക്ഷരച്ചെപ്പു തുറക്കുന്ന
അഭിമാനപൂരിതം സനാതന ധർമ്മക്ഷേത്രം.
വേണ്ടയെനിക്കെന്റെ സ്വപ്നമഞ്ചങ്ങളിൽ
രാവിന്റെ നെഞ്ചകംകീറും ഒളിയമ്പുകൾ
സ്വർഗ്ഗീയസൗഭാഗ്യ സൂര്യഗോളത്തിലും
കനലിട്ടുഭേരിമുഴക്കുന്നു വർഗ്ഗീയവാദികൾ
അറിയേണമൊരുനാളിൽ പിണമായ്മാറും
പുകയും ഭൂമിയിൽ നിണമാർന്നുധൂളിയായ്‌.
ജാതിവ്യവസ്ഥവളർത്തും നീചപ്രചണ്ഡരേ
ചോരഞ്ഞരമ്പിൽ വളർത്തും മൃഗീയതേ
മതവർഗ്ഗീയവാദം അന്തഃസംഘർഷണം
ഗുരുവിന്റെ കൈവെട്ടി കാണിക്കയിട്ടവർ
ജാതിക്കോമരം തുള്ളും ധർമച്യുതികളും
തീരാനൊമ്പരംപേറി വിതുമ്പാൻ മനസ്സില്ല.
രക്തക്കറപൂണ്ടുണങ്ങാത്ത കത്തിയാൽ
ജനതയെകീറിമുറിക്കുന്നു നിർഭയം
മതവർഗ്ഗീയ ഭ്രാന്തന്മാർ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ
തിരുനെഞ്ചിലും വെടിയുണ്ട വർഷിച്ചൊരുനാൾ
നെഞ്ചിലെരിയും നെരിപ്പോടണയ്ക്കുവാൻ
ഭസ്മീകരിക്കുകയാണിന്നു കൂട്ടമായ്‌ ഈ
ഭസ്മാസുരമാരെ എന്നേക്കുമായിതാ.
മതപരീവർത്തനം താണ്ഡവപടയണിക്കോ-
ലങ്ങൾ സംഹരിക്കുന്നീ ശ്മശാനഭൂമിയിൽ
ഗാന്ധിയൻ സ്വപ്നങ്ങൾ രാമരാജ്യത്തിന്റെ
സീമയ്ക്ക്‌ നെയ്യും വർണക്കസവുടയാടകൾ
ഹിംസയെവെല്ലുന്ന നന്മതൻ മോചനമന്ത്ര-
സൂക്തങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നു നവോത്ഥാനഭാരതം.
ഭാഗീരഥിയൊഴുകും ഭാരതാംബയുടെ സീമന്ത-
രേഖയിൽ തീണ്ടാവ്യവസ്ഥ കടപുഴക്കീടുവാൻ
ത്രിവേണീസംഗമം സായന്തനം സമർപ്പണം
നവോത്ഥാനഭാരതം സമസ്തം സ്വസ്തിഃ
സ്വസ്തിഃ സ്വസ്തിഃ ഭുവനം സുഖിനോ ഭവന്തുഃ
സമർപ്പയാമീഃ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ