നുണ,Shallow shade
സലോമി ജോണ്‍  വത്സൻ

ഞാനൊരു വലിയ നുണയായ്
ജനിമൃതികൾ തേടുന്നു
പുലരന്തിയോളം നുണയുടെ
ഉടുക്ക് കൊട്ടിത്തളർന്നു
രാവിൻറെ സത്യം
സ്വപ്നമായറിഞ്ഞു
പകലിൻറെ പൂമുഖത്തേക്ക്
നുണയുടെ ഭാരിച്ച
വിഴുപ്പുമായി
ദിനങ്ങളിൽ നിന്ന്
പതിറ്റാണ്ടുകൾ പെയ്തുറങ്ങുന്ന
ജീവിതക്കാവിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.
 ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന
ആയുസ്സിൻറെ കൊടുംകാറ്റിൽ
പിഴുതെറിയപ്പെടാതെ
യാത്രയിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുമ്പോൾ
അസ്ഥികളിൽ നിന്ന്
അസ്ഥികളിലേക്ക്
ജീവിതം വരണ്ടു
പായുന്നു,
നുണയുടെ മാറാപ്പു
നെഞ്ജോടടുക്കി....
ജനിമൃതികൾ തേടുന്നു
അവിരാമം , അവിരാമം……………..
Shallow shade
 Salomi john valsan.

We pang for the embarkation
Of love not knowing
It is nothing but a bane.
We, the fainted souls
 Cannot elude from
The awesome,
Empowered moment of love
We all face in our episode of life.
It happen when we
Landed in our first love
When we love we become
Awestruck
 Awhile
The axle of our spirit
Awakens the road of
Awesome love, the first
And least awry emotional path
We hope against hope and
Wishfully waits the whisper
Which our sober heart
Throbs for our faded
Shadow of life
That makes us feel the heights
Of love which we hold through……..
Let it be first or last
Is a bale slips away when
The person who carries forwarded
It with great expectations…
At the end
The story turns a
Shuddering shift
With a blocked emotion that
Makes a blank mind encases
Our destitute hopes……
We with a big bang
Encapsulate our deep sorrow.
And feebly whisper to ourselves
Love is a shallow shade
Where no one waits for the other….
Never….never……

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ