ഉരുളുന്നഎല്‍. തോമസ് കുട്ടി


സൂറത്ത്‌
പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പര്‍ 6
ബന്ദ്രേ -അമൃത് സര്‍
എക്സ്പ്രസ്സ്‌ വന്നു.
ഹിന്ദിയിലും
ഇംഗ്ലീഷിലും
ഗുജറാത്തിയിലും
അറിയിപ്പുണ്ടായി.
തുണിക്കെട്ടുകളും
തിരക്കും ഒച്ചയും
പാന്‍മസാല മണവും.
അകത്തും പുറത്തും
അകന്നും പുറന്നും.
ഇന്ത്യ
ഉരുളുന്നത്‌
റയിലുകളില്‍
മാത്രമല്ല
ഭാഷകളില്‍
കൂടിയാണ്‌.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?