കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പ്രണയം‬

ശബ്ന എസ ബി
എന്നുടെ സ്നേഹം
സ്വന്തമാക്കാനായി
എത്രയോ കാലം
പുറകേ നടന്നു നീ…
അഭിമാനവും പിന്നെ
ആത്മീയതയും കൊണ്ട്‌
അന്നു കാണാത്തപോൽ
നടന്നകന്നല്ലൊ ഞാൻ…

പ്രേമവും മോഹവും
തെറ്റെന്നുരുവിട്ട്‌
പ്രതിശ്രുത വരനായീ
കാത്തിരുന്നന്നു ഞാൻ…
എല്ലാം വ്യഥ എന്ന്
അറിഞ്ഞു കരയുന്നു
എന്നുടെ മാനസം ഗദ്‌ഗദത്താൽ…
കണ്ടിട്ടും കാണാത്തപോൽ
നടിച്ചന്നു ഞാൻ
സ്നേഹമൂറും നിന്റെ
പുഞ്ചിരി പൂവുകൾ…
നിന്നുടെ നോവോ!
ഉള്ളിലെ ശാപമോ!
ഇന്നെന്റെ ജീവിതം
പേറിടുന്നൂ…

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ