ഓർക്കുമ്പോൾ സജീവ് അയ്മനം 


ഓർമ്മക ളെക്കുറിച്ചെഴുതുന്നത്‌
ഓർക്കുമ്പോൾ ത ന്നെ
ഒരോർമ്മ വന്ന്
കൈയിൽ പിടിക്കുന്നു.
ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ
പോകണം
എത്ര മുള്ളുകൾ കൊണ്ടു
മുറിയണം
വേണ്ട ..വേണ്ട
എത്ര മറന്നാലും
ഒടുവിലത്‌ നിന്റെ അടുത്തേക്ക്‌
കൊണ്ടുപോകും.!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?