മാവു പൂക്കാത്ത കാലം രാജന്‍ കൈലാസ്‌
1)മാവു പൂക്കാത്ത ഒരു 

കാലം വരും ! അന്ന് 
പുങ്കുലതല്ലാന്‍, 
തല്ലുകൊള്ളാന്‍,
 ഉണ്ണികളുണ്ടാവില്ല... (ഉണ്ണി മാങ്ങകളും) 
( ദീര്‍ഘദര്‍ശനം ചെയ്യും
 ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങള്‍! ) 

2 കറുത്തുപോയ 
ആകാശത്തേക്ക്‌ ഒരു
 തളിരില പോലും നീളില്ല.. 
വിഷം കുതിര്‍ന്ന മണ്ണില്‍ 
ഒരു കുഞ്ഞുവേരും 
മുളക്കില്ല പഴങ്ങള്‍
 കൊത്തി, പക്ഷികള്‍-
കുട്ടത്തോടെ
ചത്തുപോയി.ഒരു പഴം
 പോലും കുട്ടികള്‍ 
എടുക്കുന്നില്ല.. ദൈവം
 അവരെയാകെ
 തിരിച്ചുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു .. 

 3 മാവു പൂക്കാത്ത 
ഒരു കാലത്ത് 
എങ്ങനെയാണു കവിത പൂക്കുക ?
 നിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും നേര്‍ത്തുപോയ 
കരച്ചിലിനുമിടയില്‍
 ആരാണിനി കവിത 
പാടുക.. ? ഒരു ശ്വാസം
 ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒരു 
പിടി മണ്ണ് 
ഒരു പുഞ്ചിരി 
വിഷം തീണ്ടാതെ
 ആരാണു തരിക ? 

4 ഭീകരമായ 
നിശബ്ദതയിലേക്ക്
 ഉണ്ണികള്‍ക്കിനി
 തിരിച്ചുവരാനാവില്ല.. 
ഉണ്ണികള്‍ വരാതെ
 മാവുകള്‍ 
പൂക്കുന്നതെങ്ങനെ...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ